rss.xml http://www.bkc.by/ ru БКЦ 2009 120 Розничный товарооборот http://www.bkc.by/novosti/roznichnyj-tovarooborot.html Fri, 09 Feb 2018 10:02:56 +0300 http://www.bkc.by/novosti/roznichnyj-tovarooborot.html bkcby Глобальная торговля http://www.bkc.by/novosti/globalnaya-torgovlya.html Mon, 08 Jan 2018 10:29:45 +0300 http://www.bkc.by/novosti/globalnaya-torgovlya.html bkcby Возможность для бизнеса в регионах http://www.bkc.by/novosti/vozmozhnost-dlya-biznesa-v-regionah.html Fri, 08 Dec 2017 09:38:26 +0300 http://www.bkc.by/novosti/vozmozhnost-dlya-biznesa-v-regionah.html bkcby Совершенствование экономических отношений между Турцией и Беларусью http://www.bkc.by/novosti/sovershenstvovanie-ekonomicheskih-otnoshenij-mezhdu-turciej-i-belarusyu.html Mon, 13 Nov 2017 15:09:15 +0300 http://www.bkc.by/novosti/sovershenstvovanie-ekonomicheskih-otnoshenij-mezhdu-turciej-i-belarusyu.html bkcby Бизнес-планы по финансовому оздоровлению, реструктуризации кредитной задолженности предприятий АПК Гомельской, Гродненской и Могилевской областей http://www.bkc.by/novosti/biznes-plany-po-finansovomu-ozdorovleniyu-restrukturizacii-kreditnoj-zadolzhennosti-predpriyatij-apk-gomelskoj-grodnenskoj-i-mogilevskoj-oblastej.html Fri, 12 May 2017 08:41:33 +0300 http://www.bkc.by/novosti/biznes-plany-po-finansovomu-ozdorovleniyu-restrukturizacii-kreditnoj-zadolzhennosti-predpriyatij-apk-gomelskoj-grodnenskoj-i-mogilevskoj-oblastej.html bkcby Ошибка массива ресурсовОшибка массива ресурсовОшибка массива ресурсовОшибка массива ресурсовОшибка массива ресурсовОшибка массива ресурсовОшибка массива ресурсовОшибка массива ресурсовОшибка массива ресурсовОшибка массива ресурсовОшибка массива ресурсовОшибка массива ресурсовОшибка массива ресурсовОшибка массива ресурсовОшибка массива ресурсовОшибка массива ресурсовОшибка массива ресурсовОшибка массива ресурсовОшибка массива ресурсовОшибка массива ресурсовОшибка массива ресурсовОшибка массива ресурсовОшибка массива ресурсовОшибка массива ресурсовОшибка массива ресурсовОшибка массива ресурсовОшибка массива ресурсовОшибка массива ресурсовОшибка массива ресурсовОшибка массива ресурсовОшибка массива ресурсовОшибка массива ресурсовОшибка массива ресурсовОшибка массива ресурсовОшибка массива ресурсовОшибка массива ресурсовОшибка массива ресурсов